DESIGNED BY JOOMLA2YOU

księgowość

Proponujemy Państwu prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. Nasze usługi wspomogą prowadzenie biznesu i pozwolą Państwu skoncentrować się na tych obszarach działalności, które budują wartość Państwa firmy.

 

W jej skład wchodzi:

 • przygotowanie lub modyfikacja zakładowego planu kont

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej łącznie z dekretowaniem dokumentów,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami,

 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

 • rozliczanie podatku VAT i VAT-UE,

 • wypełnianie i przekazywanie do US odpowiednich deklaracji podatkowych,

 • wypełniania zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych dostarczonych dokumentów,

 • przygotowywanie przelewów z tytułu należności podatkowych,

 • zamykanie roku obrachunkowego pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku wyników, sprawozdań z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych,

 • przekazywanie wydruków komputerowych za poszczególne okresy sprawozdawcze według ustaleń,

 • sporządzanie i przekazywanie przewidzianych przepisami sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,

 • doradztwo w sprawach finansowo-podatkowych w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • reprezentacja w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania.

 

Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji Vat-7.

Biuro NETW-MARK Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa, e-mail: biuro@ksiegowanie.pl
tel./fax +48 22 836 06 86, czynne w godz. 9.00-16.00